عاشقانه ...

از تو تمام نمی شوم

               مثل  دريا از موج

               مثل زمين از انسان

                مثل انسان از رنج

از تو تمام نمی شوم ...

/ 0 نظر / 4 بازدید