موهايت را دم اسبی که می کنی

شعری از علی ديری

موهايت را دم اسبی که می کنی

موهايت را دم اسبی که می کنی

پا به رکابم

 

نه تازيانه و نه لگام 

نه نعل و نه مهميز

 

موهايت را دم اسبی که می کنی

زينمان از پر و بال دامنت

تپش سم می کوبد

هوا يال می افشاند

راه شيهه می کشد

 

موهايت را دم اسبی که می کنی

/ 0 نظر / 7 بازدید