چريک های جوان منتشر شد

 بلاخره کتاب چريک های جوان منشرشد

هادی خوانساری غزلسرای موفق معاصر توانست با همکاری انتشارات شروع  گزيده ای از غزل پيشرو ايران را در مجموعه ای با عنوان «چه ريکهای جوان » چاپ و منتشر سازد . در اين دفتر که که با مقالاتی از شمس لنگرودی ، سيد علی مير باذل ، حميد رضا شکارسری ، يزدان سلحشور و خود هادی خوانساری آغاز گرديده است ، آثاری از غزلسرايان جوان کشور : سعيد جليلی هنرمند ، محمد حسين اميری ، محمد رضا رستم بگلو ، عليرضا نسيمی ، ليدا تبيانی ، عليرضا عاشوری ، محمد صابری ، مجتبی صادقی ، فاطمه حق ورديان ، مهدی موسوی ، ابراهيم اسماعيلی ، اشرف السادات حسينی ، علی محمد مسيحا ،عباس فتوت ، حميد رضا وطن خواه ، زهره عبدالله خوانی ، ياسر اکبری ، سعيد شاد ، غلامرضا سليمانی ، حسين جلالپور ، وحيد داور ، مريم آريان ، غلامرضا طريقی ،  ابوالفظل حسنی ، الهام مردانی ، علی ياری ، سيامک جهانبخش ، محمد حسين ابراهيمی ، صالح دروند ، حسن بهرامی ، حسين حسينی ، کوروش کيانی ، مهدی زارعی ، علی اصغر داوری ، تيمور آقامحمدی ديده می شود

چريک های جوان در ۱۳۶صفحه و به قيمت ۱۲۰۰تومان نوسط انتشارات شروع منتشر گرديده است .

 دوستانی که مايل به تهيه ويا توزيع کتاب فوق می باشند می توانند با بوشهر تلفن۲۵۲۹۳۵۵  -۰۷۷۱تماس حاصل نمايند.                   

/ 0 نظر / 10 بازدید