گلی از بهار امسال ...

گلی از بهار امسال ...

 

لبی از بوسه می دزدم

و تبی از ترانه

و شرم ناک می افتم

کنار همه ی ارديبهشت هات

فاصله ای نمی خواهم

پيرهنی

مرزی

گذرنامه ای

می خواهم بزنم بيرون

از تن

از پيراهن

 و بفرستم در هوا

بخار گس نفس هام

و ببوسم آن خطوط معطری

که از غزل های حافظ

گريخته اند

به دامن بوسه هام

 

لبی از بوسه می دزدم

 و گلی از بهار امسال

برای تو می آيم

برای تو می رقصم

برای تو می ميرم ...

/ 0 نظر / 25 بازدید