بزرگداشت شاعر نام آور ايران منوچهر آتشی

تجليل از مقام ادبی منوچهر آتشی

بوشهر ـ چهارم ديماه ـ مجتمع فرهنگی ارشاد

با حضور شاعران و نويسندگان مطرح کشور رضا سيد حسينی ـ نجف دريا بندری ـ شمس لنگرودی ـ نازنين نظام شهيدی ـ آذر کيانی ـ حافظ موسوی ـ محمد رضا عبدالملکيان ـ محمد علی سپانلو ـ محمد رمضانی فرخانی ـ شاور جورکش ـ بهروز افخمی ـ شهريار مندنی پور ـ احمد فريدمند ـ قاسمعلی فراست ـ عبدالحسين شريفيان ـ عنايت سميعی ـ احمد غلامی ـ محمد رضا تقوی ـ احمد فريدمند ـ علی باباچاهی ـ محمد دادفر ـ رضا يوسفيان و .....

/ 0 نظر / 7 بازدید