غزل خاکستری

 

بسکه آفاق    نگاه  سنگ ها  خاکستريست

هرچه می بينند اين دلتنگ ها خاکستريست

 

ذهن نقاشی اگر تصويری از دل می کشد

در سکوت سينه ضرب آهنگ ها خاکستريست

 

اين چه تصويريست کاندر بطن رنگارنگ آن

متن پيغام      تما م   رنگ ها خاکستريست 

 

گونه ی تصنيف ها  سرخ است ازسيلی درد

در وجود     زخمه ها آهنگ ها خاکستريست

 

هيچکس اين    واژه های لال را معنا  نکرد

بسکه   جلد   کهنه ی  فرهنگ ها خاکستريست

۱۳۶۷

/ 0 نظر / 12 بازدید